નવી રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ ભાગ 1

techparimal news
આજનો ઓનલાઈન ટેસ્ટ - NEP 2020
Enter Your Name
Enter your Mobile Number
1. 
કોની અધ્યક્ષતામાં 'નવી શિક્ષણ નીતિના વિકાસ માટે સમિતિ' એ મે 2016 માં પોતાનો અહેવાલ રજૂ કર્યો હતો?

2. 
NEP 2020 મુજબ, વર્તમાન 10+2 શૈક્ષણિક મોડેલને નવી શૈક્ષણિક અભ્યાસક્રમ પ્રણાલીના આધારે વિભાજિત કરવામાં આવ્યું હોવાનું કહેવાય છે. તે નવી શૈક્ષણિક અભ્યાસક્રમ પ્રણાલી શું છે?

3. 
રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ 2020 માં, શિક્ષકને કયા વર્ગ સુધી માતૃભાષા / સ્થાનિક અથવા પ્રાદેશિક ભાષામાં પાઠ ભણાવવા પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે?

4. 
કયા વર્ષ સુધી, શિક્ષણ માટે લઘુતમ ડિગ્રી લાયકાત 4-વર્ષિય એકીકૃત બી.એડ. ની ડિગ્રી હોવી ફરજિયાત હશે?

5. 
જૂન 2017 માં નવ રચિત NEP 2020 ના ચેરમેન નીચેનામાંથી કોણ હતા?

6. 
રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ 2020 મુજબ, ઉચ્ચ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં 'ગ્રોસ એનરોલમેન્ટ રેશિયો - GER' કેટલા ટકા વધારવાનો લક્ષ્યાંક નક્કી કરવામાં આવ્યો છે?

7. 
NEP 2020 માં, MHRD એ ……… ની સ્થાપનાની માંગ કરી છે.

8. 
માનવ સંસાધન વિકાસ મંત્રાલય ને શું નવું નામ આપવામાં આવ્યું છે?

9. 
નવી શિક્ષણ નીતિ કેટલા વર્ષો પછી બદલાઈ?

10. 
નવી શિક્ષણ નીતિ 2020 માં GDP 4.43% થી વધારીને શિક્ષણ પર કેટલો ખર્ચ થશે?

11. 
કયા વર્ગમાંથી માત્ર વ્યાવસાયિક અભ્યાસક્રમો શરૂ કરવામાં આવશે, જેથી રસ ધરાવનાર વિદ્યાર્થી ઇન્ટર્નશિપ કરી શકે?

12. 
બધા વર્ગોના અભ્યાસક્રમમાં કયા વિષયનું મહત્વ વધારવા સમાવેશ કરવામાં આવશે?

13. 
નવી શિક્ષણ નીતિ હેઠળ કયો કોર્સ નાબૂદ કરવામાં આવ્યો છે?

14. 
ભારતના ઇતિહાસમાં અત્યાર સુધી કેટલી વખત શિક્ષણ નીતિ આવી છે?

15. 
1986 માં લાગુ કરવામાં આવેલી શિક્ષણ નીતિમાં ક્યારે ફેરફાર થયો હતો?

16. 
NEP 2020 મુજબ ABC નું પૂર્ણ સ્વરૂપ શું છે ?

17. 
NEP 2020 કઈ રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિને બદલે છે ?

18. 
NEP 2020 અંતર્ગત કેટલા વર્ષનાં વય જૂથના બાળકોને RTE 2009 માં સમાવેલ છે ?

19. 
ભારતમાં પ્રથમ રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિની જાહેરાત કયા વર્ષે થઇ હતી ?

20. 
ભારતમાં બીજી રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિની જાહેરાત કયા વર્ષે થઇ હતી ?

Leave a Comment

error: Content is protected !!