Kelavni Nirikshak Mock Test 4 | AEI Material – GCSR રજા નિયમો ટેસ્ટ ભાગ-3

techparimal news

Kelavni Nirikshak Mock Test 4 An Assistant Education Inspector is typically a government position responsible for ensuring that schools are following government guidelines and providing a quality education to students. Some of the responsibilities of an Assistant Education Inspector may include conducting inspections of schools, reviewing curricula and educational materials, providing guidance and support to teachers, monitoring student performance and attendance, and working with school administrators to address any issues or concerns.

The specific requirements and qualifications for an Assistant Education Inspector may vary depending on the location and governing body. However, many positions may require a degree in education or a related field, as well as experience working in schools or education administration. Strong communication skills, attention to detail, and the ability to work independently are also important for this role.

Kelavni Nirikshak Mock Test 4

The syllabus for an Assistant Education Inspector may vary depending on the location and governing body, but here are some common topics that may be covered:

  • Educational policies and regulations
  • School governance and administration
  • Curriculum development and implementation
  • Assessment and evaluation of student learning
  • Classroom management and instructional strategies
  • Educational technology and its integration in the classroom
  • Special education and inclusive practices
  • Teacher professional development and support
  • Educational research and data analysis
  • Parent and community engagement in education

Kelavni Nirikshak Mock Test 4

In addition to these topics, an Assistant Education Inspector may also need to have knowledge of relevant laws and regulations related to education, as well as effective communication and interpersonal skills to work with various stakeholders, including teachers, school administrators, parents, and community members.

Also read :

Kelavni Nirikshak(AEI) Mock Test 1 | કેળવણી નિરીક્ષક ટેસ્ટ – બંધારણમાં શિક્ષણની જોગવાઈ

Kelavni Nirikshak Mock Test 2 | AEI Material – GCSR રજા નિયમો ટેસ્ટ ભાગ-1

Kelavni Nirikshak Mock Test 3 | AEI Material – GCSR રજા નિયમો ટેસ્ટ ભાગ-2

Kelavni Nirikshak Mock Test 4

મદદનીશ કેળવણી નિરીક્ષક પરીક્ષા માટે આજનો ટેસ્ટ ૨૦ ગુણનો છે.

જેમાં ગુજરાત મુલ્કી સેવા(રજા) ૨૦૦૨ ના ૨૦  પ્રશ્નો આપેલ છે.

તમામ મિત્રોને વિનંતી છે કે દરરોજ અમારી આ વેબસાઈટ www.shikshanjagat.net ની મુલાકાત લેતા રહેશો. અહી નિયમિત મદદનીશ કેળવણી નિરીક્ષકનું સાહિત્ય મુકવામાં આવશે.

અને જો આ માહિતી ગમે તો અન્ય મિત્રોને શેર કરવાનું ચુકતા નહી.

To Join In Our Group : Click Here

Gujarat Na Janita Kedavnikar Test 1 | નાનાભાઈ ભટ્ટ | 15 Best Questions for TET,TAT Exams

Kelavni Nirikshak Mock Test 4

આજનો ટેસ્ટ આપવા નીચે “start” બટન પર ક્લિક કરશો.

Kelavni Nirikshak Mock Test 4

AEI - મદદનીશ કેળવણી નિરીક્ષક ટેસ્ટ 4

વિષય : ગુજરાત મુલ્કી સેવા(રજા) નિયમો

ભાગ - 3

1 / 20

કોઈ કર્મચારી ૧ લી જાન્યુઆરીથી 30 મી જુન સુધી તબીબી કારણસર અસાધારણ રજા પર હોય તો જુલાઈથી ડિસેમ્બરના અર્ધવાર્ષિક ગાળામાં તેના ખાતે કેટલી પ્રાપ્ત રજા જમા કરવામાં આવશે ?

2 / 20

ક્યારે પ્રાપ્ત રજા કમાઈ ના શકાય ?

3 / 20

સમગ્ર નોકરી દરમિયાન સરકારી કર્મચારીને મહત્તમ કેટલા દિવસની બીનજમા રજા મળવાપાત્ર થાય ?

4 / 20

સામાન્ય સંજોગોમાં આગળ કે પાછળ જોડવામાં આવતા જાહેર રજાના દિવસો સહીત પ્રાપ્ત રજા ઓછામાં ઓછી કેટલી મંજુર કરવી જોઈએ ?

5 / 20

જ્યારે કોઈ સરકારી કર્મચારીની રૂપાંતરિત રજા મંજુર કરવામાં આવે ત્યારે ટે રજા કરતા કેટલા ગણી રજા તેની લેહની અર્ધપગારી રજાના હિસાબમાં ઉધારવી જોઈએ ?

6 / 20

અભ્યાસના હેતુ માટે સમગ્ર નોકરીના સમયગાળા દરમિયાન મહત્તમ કેટલા દિવસની રૂપાંતરિત રજા મંજુર કરી શકાય ?

7 / 20

એક કર્મચારી બીજી એપ્રિલના રોજ સરકારી સેવામાં નવી નિમણુક મેળવે છે. 30 મી જુનના રોજ પુરા થતા અર્ધવાર્ષિક ગાળામાં કેટલી પ્રાપ્ત રજા જમા કરવામાં આવશે ?

8 / 20

અર્ધપગારી રજા રજાના હિસાબમાં ક્યારે જમા કરવી જોઈએ ?

9 / 20

કયા ખાતામાં કામ કરતા કર્મચારીને પ્રાપ્ત રજા મળવાપાત્ર નથી ?

10 / 20

ગુજરાત મુલકી સેવા(રજા) નિયમો ૨૦૦૨ અંતગત રજા પ્રવાસ રાહત ભોગવતી વખતે ૧૦ દિવસની રજાનું રોકડમાં રૂપાંતર કરવા અંગેની જોગવાઈ થયેલ છે, જે અનુસાર મહત્તમ મર્યાદા શું છે ?

11 / 20

એક અંગ્રેજી વર્ષમાં સામાન્યતઃ કેટલી વખત પ્રાપ્ત રજા મંજુર કરી શકાય ?

12 / 20

અર્ધવાર્ષિક ગાળા દરમિયાન નિમણુક પામેલ સરકારી કર્મચારીના કિસ્સામાં નોકરીનો પુરા થયેલ પ્રત્યેક અંગ્રેજી માસના કેટલા દિવસના દરે પ્રાપ્ત રજા જમા કરવાની થાય છે ?

13 / 20

રજા પૂરી થઇ ગયા પછીની ગેરહાજરી માટે રજાના હિસાબમાં કઈ રજા ઉધારવાની છે ?

14 / 20

પ્રાપ્ત રજા મહત્તમ કેટલી જમા કરી શકાય ?

15 / 20

ગુજરાત મુલકી સેવા રજા નિયમો ૨૦૨૨ ના કયા નિયમ મુજબ કર્મચારીને રજા પરથી પરત બોલાવી શકાય ?

16 / 20

પ્રાપ્ત રજા દર વર્ષે કેટલી જમા કરી શકાય ?

17 / 20

કયા કારણસર રજા લીધેલ હોય તો રજાની આગળ પાછળ આવતી જાહેર રજા જોડી શકાય છે ?

18 / 20

વેકેશન ખાતા સિવાયના અન્ય ખાતામાં કામ કરતા કર્મચારીને વર્ષમાં 30 પ્રાપ્ત રજા મળવાપાત્ર થાય છે. આ પ્રાપ્ત રજા કર્મચારીની સેવાપોથીમાં કેવી રીતે જમા કરવામાં આવે છે ?

19 / 20

રજા લેણી હોય તેવા કર્મચારી ફરજ બજવવા પુનઃહાજર થવા શારીરિક રીતે યોગ્ય નથી તેવું મેડીકલ બોર્ડ ચોક્કસપણે કહી શકે તેમ ના હોય ત્યારે એકંદરે કેટલા સમયની રજા મંજુર કરી શકાય ?

20 / 20

વેકેશન ખાતા સિવાયના અન્ય ખાતામાં કામ કરતા કર્મચારીને તેની નોકરીના પ્રત્યેક વર્ષમાં કેટલી પ્રાપ્ત રજા મળવાપાત્ર છે ?

Your score is

Leave a Comment

error: Content is protected !!